Δημήτριος Ε. Βελιτζέλος

Θέση:

Ι.Δ.Α.Χ.

Τίτλοι:

Πτυχίο Γεωλογίας (Ε.Κ.Π.Α.), Yποψήφιος Δρ. (Tubingen, Γερμανία)

Τηλέφωνο:

210-7274259

Fax:

2107274162

Προσωπική Ιστοσελίδα:

www.dvelitzelos.gr

e-mail:

veljim@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Παλαιοβοτανική, Παλαιοντολογία, Παλαιοοικολογία, Παλαιοκλιματολογία