Μεταπτυχιακές Εργασίες

 

Πρόσφατες Μεταπτυχιακές διατριβές

Κωστοπούλου Σ., 2012. Παλαιοωκεανογραφική ανάλυση ανοξικών συμβάντων του Ολοκαίνου σε ιζήματα του Βορείου Αιγαίου πελάγους και σύγκριση με ανοξικά συμβάντα του παρελθόντος.

Γιαμαλή Χ., 2012. Συστηματική, ταφονομία, παλαιοοικολογία των μαλακίων του Πλειοκαίνου της κεντρικής Κρήτης.

Μητσοπούλου B., 2012. Βιομετρικές παρατηρήσεις άνω και κάτω γνάθων των Άνω Μειοκαινικών Ιππαρίων Πικερμίου Αττικής.

Κοντογώνης Γ., 2012. Τεταρτογενής ιζηματολογική εξέλιξη του ΒΔ πλατώ των Κυκλάδων.

Χατζιχαραλάμπους Ε., 2012. Βιοστρωματογραφική και Ιζηματολογική μελέτη του Ammonitico Rosso της Ιόνιας ζώνης στην Ήπειρο και Λευκάδα.

Αθανασσίου Μ., 2012. Κλιματική μεταβολή στο Ανώτερο Ολόκαινο: Παλαιοωκεανογραφική έρευνα κοκκολιθοφόρων σε ιζήματα του Αιγαίου Πελάγους.

Μιχαλόπουλος Γ., 2012. Θεώρηση των κεραμικών από τον προϊστορικό οικισμό του Ζαγανίου (Αττικής) με βάση τη μικροσκοπική τους δομή.

Σκέντος Α., 2012. Γεώτοποι τη Ελλάδας: Καταγραφή, αποτύπωση, γεωλογικό καθεστώς και Γεωτουριστική αξιολόγηση.

Τζωρτζάκη Ε., 2012. Ανάλυση οριζόντων μαύρων αργίλων του Μεσοζωικού της Δυτικής Ελλάδας ως προς το περιεχόμενό τους σε μοριακά απολιθώματα

Αλεξανδροπούλου Ν., 2011 Καθορισμός ζωνών περιμετρικής προστασίας πηγών Τούμπας Ιωαννίνων.

Αναγνωστόπουλος Β., 2009 Ιζηματολογική Διερεύνηση Θαλάσσιων περιοχών Rabat-Kenitra (ΒΔ Μαρόκο) με Σεισμικές-Ακουστικές Μεθόδους Διασκόπησης Πυθμένα και διαχείριση Δεδομένων σε ΓΣΠ (GIS).

Μαρκάκης Ε., 2009. Ιζηματολογική Έρευνα με Σεισμικές Μεθόδους διασκόπησης Πυθμένα και Χρήση Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών( GIS) της περιοχής  Azemmour στο Μαρόκο.

Νάσιος Ι., 2009. Άνω Τεταρτογενής Ιζηματογένεση στο Ανώτερο Τμήμα της Υφαλοκρηπίδας της Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο με χρήση Ακουστικών Μεθόδων και Δειγματοληψιών και Διαχείριση Δεδομένων με ΓΣΠ (GIS).

Αγιάδη, Κ., 2008. Ωτόλιθοι Ιχθύων από τις Πλειο-Πλειστοκαινικές αποθέσεις των νήσων Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς: Συστηματική Ταξινόμηση, Παλαιοοικολογία, Παλαιοβαθυμετρία.

Τριπολιτσιώτου Φ., 2007. Μελέτη του Γεώτοπου της Κορίνθου και εφαρμογές στη μουσειακή εκπαίδευση.

Καμαλεδάκης Κ., 2006. Μελέτη του Τεταρτογενούς ιζηματογενούς καλύμματος του βορειοδυτικού Σαρωνικού με τη βοήθεια συστήματος σπινθηρηστή (sparker).

Κουκουσιούρα O., 2005. Μικροπαλαιοντολογική μελέτη των σύγχρονων βενθονικών τρηματοφόρων στα θαλάσσια περιβάλλοντα της Νήσου Ανδρου και διερεύνηση του ρόλου τους ως νέων περιβαλλοντικών δεικτών.

Κοντακιώτης Γ., 2004. Βιοστρωματογραφία, παλαιοοικολογία και παλαιοπεριβαλλοντική ερμηνεία των βενθονικών και πλανγκτονικών τρηματοφόρων από προ- εβαποριτικά διατομιτικά ιζήματα.