Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) το Εργαστήριο μπορεί να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς Νομαρχίες, Δήμους, Δημοτικές και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις:

 

α) κατασκευή λεπτών τομών, αποδέσμευση, συντήρηση απολιθωμάτων, κατασκευή εκμαγείων απολιθωμάτων

β) προσδιορισμό ναννο-, μικρο- και μακρο-απολιθωμάτων,

γ) ανάλυση ιζημάτων και περιβαλλόντων ιζηματογένεσης με εφαρμογές στην έρευνα υδρογονανθράκων και υδάτινων πόρων,

δ) ανάλυση υφής, σύστασης, κοκκομετρίας και προσδιορισμό των ανόργανων και οργανικών συστατικών των ιζημάτων,

ε) προεργασία μελέτης σταθερών ισοτόπων C, O, S στα ιζήματα,

στ) ψηφιακή διασκόπηση και χαρτογράφηση υδάτινου πυθμένα,

ζ) μετρήσεις στερεομεταφοράς (ιζηματογένεσης) και υδροδυναμικών παραμέτρων,

η) προστασία και ανάδειξη Γεωλογικής Κληρονομιάς.

 

ιστοσελίδα Εργαστηρίου Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας