ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ειδίκευση:

Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι

 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ−ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120 και κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο. Για κάθε κατεύθυνση ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής παρακολουθεί κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο τρία υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ κατά το Γ΄ εξάμηνο ένα γενικό μάθημα επιλογής και 2 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης. Τέλος κατά το Δ΄ εξάμηνο ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής εκπονεί Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται εξής:

 

Α' εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

ECTS

διδάσκοντες

Γεωπληροφορική – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

10

 

Εργαστηριακή Πρακτική Ειδίκευσης

10

 

Βιομετρία - Γεωβιογενείς δείκτες

10

 

B' εξάμηνο

 

ECTS

διδάσκοντες

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

 

Ασκήσεις Υπαίθρου- Χαρτογράφηση

10

 

Θαλάσσια Οικοσυστήματα
10
 

Χερσαία Οικοσυστήματα

10

 

Γ' εξάμηνο

Γενικά Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγεται 1)

 

ECTS

διδάσκοντες

Διαχείριση Περιβάλλοντος

10

 

Βασικές αρχές Oικονομίας του Περιβάλλοντος
10
 
Περιβαλλοντική και Τεχνική Γεωφυσική
10
 
Αδρανή Υλικά και Δομικοί Λίθοι – Γεμολογία
 
Αναλυτικές Μέθοδοι Ορυκτών & Πετρωμάτων – Ειδικά Κεφάλαια Γεωχημείας

10

 
Μέθοδοι Εφαρμοσμένης Έρευνας στις Γεωεπιστήμες

10

 
Εργαλεία Διαχείρισης Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Μελετών
10
 
Θαλάσσια Γεωδυναμική
10
 

Τεκτονική και Έρευνα Υδρογονανθράκων

10
 
Τεκτονικές Δομές και Υπόγειο Νερό
10
 
Κατολισθήσεις – Ευστάθεια Πρανών
10
 

 

Μαθήματα Επιλογής

 

(επιλέγονται 2) 

Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών και Δυναμικό Υδρογονανθράκων

10

 
Σεισμική Στρωματογραφία

10

 
Στρωματογραφία Ιζηματογενών Ακολουθιών
10
 
Ανάλυση Ανθρακικών Φάσεων
10
 
Παλαιοκλιματικοί Δείκτες
10
 
Παλαιοβιολογία, Παλαιοανθρωπολογία και φυλογενετική Ανάλυση
10
 
Γεωαρχαιολογία
10
 
Βιόσφαιρα και Γεωπεριβαλλοντικές Εφαρμογές 
10
 

Δ εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διπλωματική Εργασία – 30 πιστωτικές μονάδες