ΕΡΕΥΝΑ

 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα κατά την τελευταία 5-ετία εστιάζεται κυρίως στην παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση φάσεων αλπικών και Καινοζωικών συστημάτων ιζηματογένεσης, βασισμένη στη συστηματική στρωματογραφική ταξινόμηση και ανάδειξη των βιοτικών και αβιοτικών δεικτών. Παράλληλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα έχουν δραστηριοποιηθεί και εκτελέσει πλήθος εφαρμοσμένων ερευνητικών και εκθεσιακών Μουσειακών προγραμμάτων, που δείχνουν την μεγάλη συμβολή του στον Τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Τα παραπάνω προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω διεθνών, εθνικών και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης.