Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται

 

 

 

Βιοστρωματογραφική και Παλαιοωκεανογραφική μελέτη θερμών συμβάντων υψηλού ατμοσφαιρικού CO2 του Καινοζωικού στη νήσο Κύπρο (Ανατολική Μεσόγειος)

υποψήφια διδάκτωρ: Μαίρη Αθανασίου/Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου 

Τα μεγάλα ποσοστά απελευθέρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση του διαλυτοποιημένου ποσοστού CO2 και την πτώση του βαθμού οξύτητας (pH) των ωκεάνιων περιβαλλόντων, αλλά και την μείωση στο βαθμό κορεσμού του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3), στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θα μελετηθούν μερικά από τα κυριότερα θερμά συμβάντα υψηλού περιεχομένου σε ατμοσφαιρικό CO2, όπως είναι αυτό που τοποθετείται  στο όριο  Παλαιοκαίνου-Ηώκαινου (PETM, 56 Ma), καθώς και αυτά του Ολιγοκαίνου (34-23 Ma) καιτου Κατ.-Μέσου Μειοκαίνου (23-11Ma) ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η θερμή περίοδος του Πλειόκαινου (3.29 – 2.97 Ma). Με την ύπαρξη θερμών περιόδων αυξημένης περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα (> 2%) συνδέεται και η απόθεση διαδοχικών σαπροπηλικών ιζημάτων που χαρακτηρίζουν και το διάστημα του Τεταρτογενούς. Περιοχή διερεύνησης των προαναφερόμενων διαστημάτων αποτελεί το νησί της Κύπρου (Ανατολικής Μεσόγειος), και κυρίως oι σχηματισμοί Λευκάρων, Πάχνας και Λευκωσίας που αποτελούν τμήματα μιας ακολουθίας αυτόχθονων ιζημάτων που υπέρκεινται του οφιολιθικού συμπλέγματος του Τροόδους της νήσου. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο υψηλής ανάλυσης βιοστρωματογραφικός προσδιορισμός των διαστημάτων ενδιαφέροντος στην υπό μελέτη περιοχή με βάση λεπτομερείς μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την παλαιοωκεανογραφία των μελετώμενων χρονικών διαστημάτων και την παλαιοκλιματική ανίχνευση παγκόσμιων συμβάντων.

 

 

Ιζηματογενής Εξέλιξη Θαλάσσιων Λεκανών στο Ανατολικό  Άκρο του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του Νοτίου Αιγαίου

υποψήφιος διδάκτωρ: Βασίλης Αναγνωστόπουλος/Επιβλέπων:Καθηγητής Γεώργιος Αναστασάκης

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στη συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία  δυσδιάστατων δεδομένων σεισμικής ανάκλασης υψηλής συχνότητας για την εξιχνίαση της ιζηματογενούς, ηφαιστειακής και τεκτονικής εξέλιξης των επιμέρους θαλάσσιων λεκανών και θαλάσσιων περιθωρίων στο ανατολικό άκρο του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου του νοτίου Αιγαίου. Επιπρόσθετα, η συλλογή και η επεξεργασία βυθομετρικών δεδομένων καθώς και πυρήνων ιζήματος συμπληρώνουν την στρωματογραφική συσχέτιση των υποεπιφανειακών οριζόντων ενδιαφέροντος.

 

Παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση και σύγκριση πλειοκαινικών αποθέσεων της κεντρικής Κρήτης και νότιας Πελοποννήσου με τη χρήση των θαλάσσιων Μαλακίων

υποψήφια διδάκτωρ: Χριστίνα Γιαμαλή/Eπιβλέπουσα Επικ. Καθηγήτρια Ευτέρπη Κοσκερίδου

 

 

Βιοστρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση στα πλαίσια της γεωδυναμικής εξέλιξης της λεκάνης της Θράκης

υποψήφια διδάκτωρ: Σοφία Κωστοπούλου/Eπιβλέπουσα Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου

 

 

Μελέτη της Καινοζωικής Παλαιοχλωρίδας του Αιγαίου

υποψήφια διδάκτωρ: Δήμητρα Μαντζούκα/Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλειος Καρακίτσιος

Τα νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Νίσυρος, Σαντορίνη, Εύβοια, Ρόδος, Ικαρία, Κως, Κάρπαθος και Κύθηρα) χαρακτηρίζονται από μια πλούσια παλαιοχλωρίδα του Καινοζωικού. Η μελέτη των απολιθωμένων χλωρίδων του Αιγαίου, κάτω από το πρίσμα των νέων μεθόδων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια (μελέτη επιδερμίδας, χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, κλπ.), σε συνδυασμό με τη σφαιρική οπτική των ευρημάτων στον ενιαίο χώρο του Αιγαίου, θα δώσει σημαντικά νέα στοιχεία για την ανασύσταση των παλαιοπεριβαλλόντων και των παλαιοκλιματικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Καινοζωικού. Ο συσχετισμός αυτών των παλαιοχλωρίδων με την κατανομή των σύγχρονων αντιπροσώπων τους στον πλανήτη, αναμένεται να δώσει νέα σημαντικά στοιχεία.

 

 

Διερεύνηση του Τεταρτογενούς ιζηματογενούς καθεστώτος της ευρύτερης υποθαλάσσιας λεκάνης της Καλύμνου- Δυτικής Κώ

υποψήφιος διδάκτωρ: Εμμανουήλ Μαρκάκης/Επιβλέπων:Καθηγητής Γεώργιος Αναστασάκης

 

 

Οντογένεση και λειτουργική μορφολογία του Elephas tiliensis με χρήση ψηφιακών μεθόδων απεικόνισης

υποψήφια διδάκτωρ: Βασιλική Μητσοπούλου /Eπιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου

Θα πραγματοποιηθεί μορφομετρική μελέτη ολόκληρης της συλλογής του υλικού των απολιθωμένων ελεφάντων της Τήλου Elephas tiliensis από το 1990 έως το 2012. Επιπλέον τα σκελετικά στοιχεία θα διερευνηθούν σε διάφορα οντογενετικά στάδια με παράλληλη μορφομετρική παρατήρηση. Από τα αποτελέσματα θα πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με χρήση αξονικών τομογραφιών και 3D μοντέλων καθώς και σύνδεση αυτών με ταφονομικές και στρωματογραφικές παρατηρήσεις της πανίδας κατά την ίδια περίοδο. Η χρήση ψηφιακών μεθόδων απεικόνισης παρέχει εντυπωσιακές δυνατότητες εξέτασης των οντογενετικών τάσεων και της λειτουργικής μορφολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εξωτερική μορφολογία των οστών όσο και θέματα εσωτερικών χαρακτηριστικών «ορατών» μόνο μέσω των αξονικών τομογραφιών.

 

 

Προσδιορισμός της ηλικίας και του παλαιοπεριβάλλοντος της μεταβατικής σειράς Παξών των Ιονίων νήσων με βάση τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώματα

υποψήφια διδάκτωρ: Ιουλιέττα Μικελλίδου/Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου

 

 

 

 

Γεωαρχαιολογική έρευνα δομικών πρώτων υλών και κατασκευαστικών τεχνικών κατά τη Μέση Νεολιθική στη περιοχή Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας

Υποψήφιος διδάκτωρ: Δημήτριος Ν. Ρούσσος/Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλειος Καρακίτσιος

H παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη της θέσης Μαγούλα Ίμβρου Πηγάδι, η οποία βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Θεσσαλικού Κάμπου στην περιοχή Νέο Μοναστίρι  Νομού Φθιώτιδος και χρονικά τοποθετείται στην περίοδο της Μέσης Νεολιθικής. Οι έως τώρα ανασκαφές αποκάλυψαν ποικίλες στρωματογραφικές μονάδες που αντιστοιχούν σε οικιστικές φάσεις, επιφάνειες χρήσεων, δάπεδα, τοιχία, ανθρωπογενείς αποθέσεις χρήσεων του χώρου όπως για παράδειγμα στρώματα στάχτης και middens και ανθρωπογενείς κατασκευές (εστίες και φούρνοι). Πιο συγκεκριμένα, και σε συνάρτηση με τη μεθοδολογία, με τη βοήθεια ποικίλων εργαστηριακών μεθόδων (XRF, XRD, FT-IR) και μεθόδων μικροσκοπικής παρατήρησης (μικρομορφολογία) θα πραγματοποιηθεί μελέτη των γεωαρχαιολογικών ιδιοτήτων των κατασκευασμένων στοιχείων και της αρχαιολογικής στρωματογραφίας οι οποίες ενδεικτικά αφορούν τα υλικά  και τις τεχνοτροπίες κατασκευής, τις χρήσεις του χώρου, τις ανθρωπογενείς διαδικασίες όπως καύση / πυροτεχνολογία, μελέτη της επίδρασης των μετά-αποθετικών διαδικασιών κ.α. Παράλληλα και σε συνδυασμό με τη μελέτη της γεωλογίας/γεωμορφολογίας και των παλαιοεδαφών της περιοχής θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη έρευνα της προέλευσης των υλικών κατασκευής και θα γίνει μια προσπάθεια αποσαφήνισης της σχέσης ανθρώπου-γεωπεριβάλλοντος κατά τη Μέση Νεολιθική στην περιοχή.

 

Άνω Καινοζωϊκή, Ιζηματολογική, Παλαιογεωγραφική και Παλαιοωκεανογραφική εξέλιξη του Σαρωνικού κόλπου

υποψήφιος διδάκτωρ: Παναγιώτης Φουτράκης/Επιβλέπων: Καθηγητής Γεώργιος Αναστασάκης

 

 

 

Διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί

Αγιάδη Κ., 2013. Παλαιοντολογική και Στρωματογραφική έρευνα στα Πλειο-Πλειστοκαινικά Ιζήματα των νήσων Ρόδου και Κρήτης

Μιχαηλίδης Δ., 2013. Ταξινομική και Παλαιοοικολογική μελέτη της Πλειστοκαινικής πανίδας Πτηνών του Ελλαδικού χώρου. Συνέπειες στην παλαιοοικολογία του Homo

Alkowafi A.M.M., 2013. Biostratigrapnic and temporal relations between the Miocene Sahabi and Maradah Formations, Libya. Contribution to the age determination of their contained mammalian palaeofaunas

Κοντακιώτης Γ., 2012. Κλιματικές μεταβολές κατά τα τελευταία 150 χιλιάδες έτη στην Ανατολική Μεσόγειο (ΝΑ Αιγαίο, θάλασσα της Κρήτης, Λιβυκό πέλαγος): Τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα ως παλαιωκεανογραφικοί δείκτες.

Κουκουσιούρα Ο.,  2012 Τα Βενθονικά τρηματοφόρα ως περιβαλλοντικοί δείκτες παράκτιων οικοσυστημάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10.000 χρόνων

Καφούσια Ν., 2012. Βιοστρωματογραφία, Ιζηματολογία, σταθερά ισότοπα και οργανικό υλικό των Ιουρασικών Ιζημάτων της Δυτικής Ελλάδας.

Μαρουλάκης Σ., 2010: Τεταρτογενής εξέλιξη του Κόλπου Μεραμβέλλου

Σγούροs  Γ., 2009: Ακουστική χαρτογράφηση επιλεγμένων περιοχών της υφαλοκριπίδας των κόλπων του Μεραμβέλλου και της Καζαμπλάνκα:  Διασάφηση του πυθμένα με την ψηφιακή επεξεργασία της οπισθοσκέδασης πλευρικού ισομετρικού ηχοβοληστή.

Τσουρού Θ., 2008. Οι πανίδες των Οστρακωδών στα θαλάσσια περιβάλλοντα του Κεντρικού Αιγαίου (Ν. Άνδρος) και η εξέλιξή τους σε σχέση με αντίστοιχες πανίδες του Ανωτ. Καινοζωικού.

Λύρας Γ., 2007. Παλαιονευρολογική µελέτη του εγκεφάλου των Canidae: η εξέλιξή του και ο ρόλος του στην οικολογία των σαρκοφάγων θηλαστικών

Aγγελόπουλος Χ., 2006 :Ιζηματολογικές και υδροδυναμικές διεργασίες σε τρεις Ελληνικές παράλιες ζώνες:  Δρέπανο (Ηγουμενίτσα), Παχειάς Άμμου (Κρήτη) και Καλό Χωριό (Κρήτη).

Δήμιζα Μ., 2006. Η κατανομή των κοκκολιθοφόρων στα θαλάσσια οικοσυστήματα της νήσου Άνδρου σε συσχετισμό με τις Ανω-Τεταρτογενείς αποθέσεις του κεντρικού Αιγαίου.

Μπακόπουλος Ι., 2006. Λιθοστρωματογραφική διάρθρωση της Ιόνιας λεκάνης στο νότιο τμήμα της Ηπείρου σε σχέση με την μετανάστευση και παγίδευση των υδρογονανθράκων της.

Σταθοπούλου Ε., 2006. Μελέτη της εσωτερικής μικρομορφολογίας και της απολίθωσης Καινοζωικών Σπονδυλοζώων μέσω Ραδιοαναλυτικών Τεχνικών.

Τσαπάρας Ν., 2005. Συμβολή στην Ιστορία Ιζηματογενέσεως των θαλασσίων σχηματισμών του Ανωτέρου Καινοζωικού της νήσου Γαύδου