Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό έργο του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, επιτελείται μέσα από μια σειρά υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, αλλά και διαλέξεων από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ερευνητές. Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται αφ’ ενός κατά τη διάρκεια εργαστηριακών ασκήσεων στους ειδικά εξοπλισμένους χώρους του Τομέα, αφ’ ετέρου κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές, στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας τους, να ασχοληθούν με εξειδικευμένα θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, που καλύπτουν τις προσωπικές επιστημονικές τους αναζητήσεις.

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τομέα περιλαμβάνει αίθουσα ηλεκτρονικής διδασκαλίας με 25 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αντίστοιχο αριθμό στερεοσκοπίων, αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, τρία παρασκευαστήρια για την εργαστηριακή ανάλυση των απολιθωμάτων και των ιζημάτων, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-WDS), ερευνητικά πολωτικά μικροσκόπια, καθώς και πλούσια συλλογή απολιθωμάτων και πρότυπων ιζηματολογικών δειγμάτων, που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς.

Ο Τομέας διερευνά θέματα αιχμής των Γεωεπιστημών, όπως είναι η εξέλιξη της ζωής και της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, η ανασύσταση των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά το γεωλογικό παρελθόν, η παλαιογεωγραφία, οι κλιματικές μεταβολές σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους και η επίδρασή τους στον έμβιο κόσμο, η χρήση μικροαπολιθωμάτων ως δεικτών περιβαλλοντικής υγείας στα θαλάσσια περιβάλλοντα και η ανάδειξη Μνημείων Γεωλογικής Κληρονομιάς, ενώ συγχρόνως διεξάγει παλαιοντολογικές ανασκαφές.
Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές προσφέρονται οι απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, για την εκπόνηση στρωματογραφικών, παλαιοντολογικών και ιζηματολογικών μελετών, που αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε γεωλογικής και γεωπεριβαλλοντικής μελέτης. Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να δραστη­ριοποιηθούν στην ανάδειξη μνημείων Γεωλογικής Κληρονομιάς και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για την μελέτη και προστασία του γεωπεριβάλλοντος.

Η μελέτη της εξέλιξης της ζωής με βάση τα ζωικά και φυτικά απολιθώματα οδηγεί στην απόκτηση μιας σφαιρικής και λιγότερο ανθρωποκεντρικής αντίληψης της εξέλιξης της ζωής και σε μια πλέον αποστασιοποιημένη οπτική του κόσμου. Συγχρόνως, η μελέτη των περιβαλλοντικών μεταβολών στο παρελθόν συμβάλλει στην εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις παρούσες και μελλοντικές φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες, καθώς προσφέρει διαχρονικά δεδομένα σχετικά με την πιθανότητα, διάρκεια, συχνότητα και αναστρεψιμότητα ή μη των επιπτώσεων, τον σωρευτικό τους χαρακτήρα, καθώς και το μέγεθος και την χωρική έκτασή τους