Φωτεινή Α. Πομόνη-Παπαϊωάννου

Θέση:

Καθηγήτρια Ιζηματολογίας - Λιθοστρωματογραφίας -Παλαιογεωγραφίας

Τίτλοι:

 

Τηλέφωνο:

210-7274187

Fax:

210-7274187

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~fpomoni

e-mail:

fpomoni@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Μικροφασική ανάλυση ασβεστολίθων, διαγένεση, ανασύσταση παλαιοπεριβάλλοντος, στρωματογραφία ιζηματογενών ακολουθιών, κυκλοστρωματογραφία, δολομίτες, εβαπορίτες, φωσφορίτες.