Βασιλική Λιανού

Θέση:

Ι.Δ.Α.Χ.

Τίτλοι:

Πτυχίο Γεωλογίας (Ε.Κ.Π.Α.), Μεταπτυχιακή φοιτήτρια (Ε.Κ.Π.Α.)

Τηλέφωνο:

210-7274461

Fax:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

e-mail:

vlianou@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Μικροπαλαιοντολογία,
Βιοστρωματογραφία,
Παλαιοωκεανογραφία, Κλιματικές μεταβολές