Κατερίνα Κούλη

Θέση:

Επικουρη Καθηγήτρια

Τίτλοι:

Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ)
Πτυχιούχος Γεωλογίας (ΕΚΠΑ)

Τηλέφωνο:

210-7274896

Fax:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~akouli

e-mail:

akouli@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Παλυνολογία-Παλαιοβοτανική
Παλυνολογία, στρωματογραφία και παλαιοοικολογία του Τεταρτογενούς / ανταπόκριση της βλάστησης στις κλιματικές μεταβολές. Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο, αρχαιοπαλυνολογία / γεωαρχαιολογία. Τα παλυνόμορφα ως παλαιοοικολογικοί δείκτες