Βασίλειος Καρζής

Θέση:

Υπ.ΙΔΑΧ/ΔΕ Διοικ.

Τίτλοι:

 

Τηλέφωνο:

210-7274226

Fax:

210-724188

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

e-mail:

vkarzis@geol.uoa.gr

Καθήκοντα: