Βασίλειος Καρακίτσιος

Θέση:

Καθηγητής Ιστορικής Γεωλογίας,
Διευθυντής Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας

Τίτλοι:

Δίπλωμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στην Τεκτονική Γεωλογία και Διδακτορικό στις Γεωλογικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Τηλέφωνο:

210-7274171

Fax:

210-7273296

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~vkarak

e-mail: vkarak@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Στρωματογραφία, Τεκτονική Γεωλογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Ιζηματολογία, Ανάλυση Ιζηματογενών λεκανών, Γεωλογία Πετρελαίου, Εκτίμηση πετρελαϊκού δυναμικού μητρικών πετρωμάτων, Ωκεάνια Ανοξικά συμβάντα ως δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών, Μόλυνση περιβάλλοντος από πετρελαίκή διαμετανάστευση, Καρστική Υδρογεωλογία,Μόλυνση επιφανειακών και υπόγειων νερών, Θέση χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Μέτρα προστασίας του γεωλογικού περιβάλλοντος από ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. καταιγίδες), Προστασία και ανάδειξη της Γεωλογικής Κληρονομιάς