Χαρά Ντρίνια

Θέση:

Καθηγήτρια

Τίτλοι:

BSc, MPhil, PhD

Τηλέφωνο:

210 7274394

Fax:

210 7247322

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~cntrinia

e-mail:

cntrinia@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Παλαιοβιολογία και εξελικτική Παλαιοοικολογία. Γεωβιολογία σε κρίσιμες γεωλογικές περιόδους. Ποσοτική Παλαιοοικολογία και συστηματική ταξινόμηση των βενθονικών Τρηματοφόρων. Παλαιοπεριβαλλοντικές διαταραχές και διεργασίες επαναποίκησης των βενθονικών τρηματοφόρων. Παλαιοπεριβαλλοντικές αναπαραστάσεις και διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας με τη χρήση των βενθονικών τρηματοφόρων. Εφαρμογή μικροπαλαιοντολογικών, γεωχημικών και ιζηματολογικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων στην παλαιοοικολογία, παλαιοκλιματολογία και παλαιοωκεανογραφία. Παλαιοοικολογική μελέτη κοραλλιών, βρυοζώων, εχινοδέρμων για την ανασύσταση των διακυμάνσεων της στάθμης της θάλασσας και παλαιοθερμοκρασιών. Διακυμάνσεις της σχετικής στάθμης της θάλασσας και Οικοστρωματογραφία.