Σωκράτης Ρουσιάκης

Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής

Τίτλοι:

Διδάκτωρ των Γεωλογικών Επιστημών

Τηλέφωνο:

210-7274169

Fax:

210-7274169

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~srousiak

e-mail:

srousiak@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Πανίδες θηλαστικών του Νεογενούς και Τεταρτογενούς, Ταξινόμηση, Βιοστρωματογραφία του ανωτέρου Καινοζωικού της Ελλάδας, Παλαιοοικολογία